Regulamin konkursu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „ECO ENERGIA W MODZIE”, (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”), jest International Center of Events II sp. z o.o. w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7/48 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS: 577106, REGON: 362709548, NIP: 5223040588.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub zespół składający się z maksymalnie dwóch osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zgłosić się do Konkursu za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku, którzy w okresie trwania Konkursu poprawnie wypełnią formularz konkursowy oraz spełnią pozostałe warunki wymagane „Regulaminem”.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Skan podpisanej zgody należy przesłać mailowo na adres fashionmarketsquare@grupaic.pl.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Organizatora.

§3 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z poprawnym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: www.fashionmarketsquare.pl/konkurs oraz akceptacją regulaminu Konkursu.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.
3. Uczestnik może zostać zgłoszony do Konkursu osobiście lub przez osobę trzecią, pod warunkiem zgody Uczestnika, który musi potwierdzić chęć udziału w Konkursie. W tym celu Organizator skontaktuje się ze zgłoszonym Uczestnikiem.
4. Zgłoszenie uważa się za ważne w momencie, gdy wszystkie dane zostały zamieszczone poprawnie tj.
– Imię i nazwisko
– Nr telefonu
– Adres e-mail
– Marka (jeśli jest)
– Miasto
– Link do portali społecznościowych (Facebook lub Instagram/ lub jedno i drugie)
– Opis Uczestnika do 3000 znaków zawierający także informację o: doświadczeniu w projektowaniu mody (lata nauki, kursy, szkoła), motywacji do udziału w konkursie poświęconym ekologii w modzie, pasji do projektowania
– min. 3 zdjęcia dobrej jakości, o minimalnym rozmiarze 1920x1080px, wszystkie prezentujące autorskie projekty odzieżowe Uczestnika
– akceptacja zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursowych
– akceptacja zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika do promocji Konkursu i wydarzenia Fashion Market Square
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia.
6. W przypadku niewystarczającego materiału weryfikacyjnego, Organizator może poprosić o przesłanie dodatkowych fotografii i wyjaśnień.
7. Uczestnicy będą zobowiązani do systematycznego dostarczania dodatkowych informacji/ materiałów wskazanych przez Organizatora.

§4 OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z trzech etapów, przebiegających w następujący sposób:
a. Etap I: Przyjęcie zgłoszeń
1. Nadsyłanie Zgłoszeń przez Uczestników poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej;
2. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane od 8 stycznia 2021 r. od godz. 00:00:01 do 8 lutego 2021 r. do godz. 23:59:59 włącznie.
3. Zgłoszenia przysłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą przyjmowane.
4. Udział Uczestników w pierwszym etapie Konkursu musi być poprzedzony wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz akceptacją regulaminu dostępne na stronie www.fashionmarketsquare.pl/konkurs
5. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu i wyłonienie 10 Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu, zostanie dokonane przez głosowanie publiczności w powszechnym głosowaniu, które odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej aktywnej ankiety. Ankieta zostanie udostępniona na stronie: www.fashionmarketsquare.pl/konkurs (zwanej dalej: „Zakładką Konkursową”). Wypełnienie ankiety będzie możliwe od 11 lutego o godz. 00:00:01 do 28 lutego 2021 r. do godz. 23:59:59 włącznie. Każdy może oddać jeden głos dziennie z jednego urządzenia z tym samym nr IP. Wyniki I etapu konkursu zostaną opublikowane na stronie www.fashionmarketsquare.pl/konkurs w dniu 11 lutego 2021 r. do godz. 16:00.

b. Etap II: Przygotowanie projektu konkursowego
1. Udział Uczestników w drugim etapie Konkursu musi być poprzedzony ich udziałem w etapie poprzednim.
2. Nadsyłanie projektów, które zostaną zaprezentowane podczas finału Konkursu w dniu 15 maja 2021. Uczestnicy, którzy zwyciężyli w I etapie konkursu zobowiązani są do wykonania jednego projektu konkursowego, nawiązującego do tematu Konkursu „ECO ENERGIA W MODZIE” i przesłania go do Organizatora konkursu na adres mailowy fashionmarketsquare@grupaic.pl do 21 marca 2021 do godz. 23:59:59 włącznie. Projekty powinny być wysłane w formacie PDF, JPG lub PNG w minimalnej rozdzielczości 1920×1080 px.
3. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu i wyłonienie 6 Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu Konkursu, zostanie dokonane przez głosowanie publiczności w powszechnym głosowaniu, które odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej aktywnej ankiety. Ankieta zostanie udostępniona na stronie: www.fashionmarketsquare.pl/konkurs (zwanej dalej: „Zakładką Konkursową”). Wypełnienie ankiety będzie możliwe od 24 marca od godz. 00:00:01 do 11 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59:59 włącznie. Każdy może oddać jeden głos dziennie z jednego urządzenia z tym samym nr IP. Wyniki II etapu konkursu zostaną opublikowane na stronie www.fashionmarketsquare.pl/konkurs w dniu 24 marca 2021 r. do godz. 16:00.

c. Etap III: Przygotowanie kreacji na podstawie projektu konkursowego
1. Udział Uczestników w trzecim etapie Konkursu musi być poprzedzony ich udziałem w etapie poprzednim.
2. Przygotowanie kreacji konkursowej na podstawie projektu, który zwyciężył w poprzednim etapie. Finał Konkursu (zwany dalej „Finał”) odbędzie się poprzez upublicznienie finałowych kolekcji w formie Prezentacji Projektanta przed Kapitułą Konkursu na scenie Fashion Market Square.
3. Każdy z członków Kapituły przyzna Projektowi punkty w skali 1-5. O Zwycięstwie Projektu będzie decydowała suma punktów od wszystkich członków Kapituły.
4. W przypadku, gdy kilka Projektów uzyska tę samą liczbę punków, o wyborze najlepszej z nich zadecyduje największa ilość wysokich not tj. 5 oraz 4 przyznanych Projektowi przez Kapitułę.
5. Ogłoszenie wyników głosowania Kapituły oraz głosowania publiczności nastąpi na Scenie targów: 15 maja 2021.
6. Szczegółowa godzina ogłoszenia wyników zostanie wskazana przez Organizatora najpóźniej na 7 dni przed Finałem na Stronie Internetowej.
7. Każdy z Finalistów zobowiązuje się do stawienia na Finale. W przypadku choroby Organizator dopuszcza możliwość reprezentowania Finalisty przez osobę przez niego wskazaną. W przypadku choroby Finalista zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o osobie reprezentującej go w czasie Finału, drogą mailową na adres: fashionmarketsquare@icevents.pl. Najpóźniej dzień przed finałem.
8. Informacja o Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana na stronie www.fashionmarketsquare.pl

2. Terminy poszczególnych etapów z ważnych przyczyn mogą ulec zmianie, o czym informacja zostanie opublikowana na Stronie Internetowej.

§5 NAGRODY

1. Organizator przyznaje Zwycięzcy Konkursu następujące nagrody:

  • Nagroda pieniężna
  • Stoisko 8m2 wraz ze świadczeniami marketingowymi na kolejną edycję Fashion Market Square
  • Artykuł o projektancie na łamach Fashion Magazine
  • Artykuł o Projektancie na portalu fashionpost.pl
  • Wywiad z Projektantem, który zostanie opublikowany na stronie Fashion Market Square oraz w social media Fashion Market Square
  • Promocja na łamach magazynu „Clue” Grupy Domodi
  • Statuetka
  • Paczka nagród rzeczowych ufundowanych przez Partnerów Konkursu

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.

§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie materiały (zdjęcia, opisy itp.), których autorem jest zgłaszający lub do których przysługują mu odpowiednie prawa majątkowe do wykorzystania tych utworów w ramach Konkursu. Za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej wskutek wykorzystania w konkursie przedmiotu tych praw bez jej zgody wyłączną odpowiedzialność ponosi zgłaszający, który tym samym zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
2. Uczestnik Konkursu akceptując regulamin udziela licencji, tj. upoważnia Organizatora do korzystania z utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie, w tym na Stronie Internetowej, na portalu należącym do Organizatora www.fashionmarketsquare.pl. Zgoda udzielana jest poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym.

§8 INFORMACJE O KONKURSIE

1. Wszelkie informacje o konkursie udostępnione będą do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Zakładce Konkursowej, przynajmniej do dnia wręczenia nagród.
2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej www.fashionmarketsquare.pl mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§9 DANE OSOBOWE

Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia do Konkursu udostępnia Organizatorowi w tym celu swoje dane osobowe, to stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu:
1. Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu.
2. Organizator będzie przetwarzał otrzymane od zgłaszającego dane osobowe w celach:
a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców;
b) realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z organizacji Konkursu i przyznania nagród zwycięzcom, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej w związku z przebiegiem i wynikami Konkursu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed takimi roszczeniami.
3. Podanie przez zgłaszającego poszczególnych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do należytego zgłoszenia udziału w Konkursie.
4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym odbył się Konkurs, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
5. Udostępnione Organizatorowi przez zgłaszającego dane osobowe mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym grupom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.
b) osobom zatrudnionym u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim osoby te zostały upoważnione przez Organizatora do poszczególnych czynności związanych z Konkursem;
c) partnerom i podwykonawcom Organizatora, którym Organizator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z realizacją Konkursu, albo dochodzeniem
roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Organizatora.
6. W związku z przetwarzaniem powierzonych Organizatorowi przez zgłaszającego danych osobowych, osoba, której te dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych („prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
• osoba ta wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
• kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Organizator nie potrzebują już danych, ale osoba ta potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z jej szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych narusza normy prawne.
7. Przekazane Organizatorowi dane osobowe osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
8. We wszelkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych i realizacją uprawnień, o których mowa powyżej, można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@icevents.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysłanie formularza zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i/lub jego części. Zmiany wymagają dla swej skuteczności opublikowania w Zakładce Konkursowej przyszłość i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia informacji o Uczestniku i pracy konkursowej, celem prawidłowej realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcy i nagrodzonym projekcie.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie normy prawne powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wynikające z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla m.st. Warszawy.
6. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać w formie korespondencji pisemnej na adres e-mail: fashionmarketsquare@grupaic.pl; rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.